תנאי שימוש

1.השירותים

‏א. מסמך זה (ככל שיתעדכן מעת לעת כמפורט להלן) מפרט את תנאי השימוש באפליקציית  Fans-League ("האפליקציה"), ואין לעשות שימוש באפליקציה אלא אם העושה בה שימוש מסכים לתנאי השימוש במלואם ("ההסכם").

‏ב. חברת פאנס ליג בע"מ ("החברה") מפעילה:

(1) אפליקציית ליגת האוהדים, מפעילה תחרויות לאוהדים של קבוצות ספורט. תחרויות אישיות וקבוצתיות, מבוססות מדדים אישיים שבוחנות את איכות האהדה של כל משתמש לקבוצתו, כגון: הגעה למשחקים (בית וחוץ), מענה על שאלות טריוויה וכו׳. לכל מדד ניתן ניקוד לפי החשיבות שלו.

‏ג. תנאי שימוש באפליקציה (בין כבעל חשבון משתמש ובין כאורח):

(1) אין להשתמש באפליקציה במידה והנך מתחת לגיל הכשרות המשפטית כמוגדר בחוק.

(2) אין להשתמש באפליקציה למטרות האסורות על פי דין או הסכם (לרבות הסכם זה).

(3) אין להשתמש בכל מערכת אוטומטית המתממשקת עם האפליקציה למעט אלה המותרות בהסכם זה כמפורט בהמשך.

(4) אין לפתח תוכנת צד שלישי המתממשקת עם האפליקציה.

(5) אין לעשות שימוש בפרטי אדם אחר, בדמותו או בחשבונו.

(6) אין ליצור או להציג תכנים בעלי תוכן פוגעני, לרבות בדרך של יצירה או הצגה של תכנים בעלי תוכן פורנוגרפי, אלים, פוגעני, מטיף לשנאה או הסתה, נאום שנאה וכיוצ"ב.

(7) אין להעלות וירוסים או תוכנות מזיקות אחרות לאפליקציה.

(8) אין לנסות לעקוף טכניקות סינון תכנים, ככל שייושמו.

(9) אין לבחון את פגיעות האפליקציה.

(10) אין לעודד פעילות המפרה את תנאי השימוש או את החוק.

(11) אין ליצור יותר מחשבון משתמש אחד ("חשבון") לאדם.

(12) אין ליצור חשבון חלופי במידה והחשבון נחסם.

(13) אין לקנות, למכור או להשכיר גישה לחשבון כלשהו.

(14) אין להעתיק, להוריד או להעלות מידע, להפיצו או לשדרו בכל צורה שאינה נזכרת בתנאי השימוש.

(15) אין להשתמש באפליקציה למטרות מסחריות.

‏ד. האמור במסמך זה כתוב לשם הנוחות בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

‏ה. מודגש כי:

(1) מעת לעת עשויים תנאי ההסכם להתעדכן, וזאת ללא כל הודעה למשתמשי האפליקציה. לכן, ככל שנעשה שימוש באפליקציה, מוטלת על המשתמש בה החובה לעיין בתנאי השימוש אשר העתקם מצוי באתר החברה אשר כתובתו מופיעה באפליקציה. ככל והמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, עליו לחדול מיד לעשות בהם שימוש; וכן

(2) אם סעיף מסוים או חלקו ימצאו כבלתי ניתנים לאכיפה ע"י רשות מוסמכת, אזי אותו סעיף או חלקו יופרדו מן ההסכם ולא ישפיעו על קיומם ואכיפתם של שאר תנאי ההסכם.

2. שירותי האפליקציה

‏א. יצירת חשבון ודרכי הפסקתו:

(1) יצירת החשבון ניתנת למשתמש ללא עלות.

(2) ניתן ליצור חשבון באחת מהדרכים הבאות: (‏א) התחברות דרך ממשק האפליקציה עם פייסבוק, (‏ב) התחברות דרך ממשק האפליקציה עם גוגל, או (‏ג) התחברות דרך יצירת חשבון דרך האפליקציה.  

(3) החשבון יכול שיופסק על ידי החברה או מי מטעמה או הקשור אליה (לרבות נותני השירותים לה) על פי שיקול דעתם המלא, ולמשתמשי האפליקציה לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

‏ב. יצירת תוכן:

(1) בעת שימוש באפליקציה החברה מאפשרת למשתמש ליצור תוכן כגון: (‏א) סקרים, (‏ב) שאלוני טריוויה, (‏ג) תמונות, (‏ד) וידאו, (‏ה) קטעי שמע, (‏ו) תגובות וכו'

‏ג. פרסים:

(1) החברה רשאית מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להעניק פרסים למשתמשים בגובה ובשווי שתבחר ובעבור אי-אילו מטרות שתבחר, וכן רשאית החברה לשנות את שיטת הניקוד בכל זמן נתון על שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלמשתמש תהא כל טענה בקשר לכך.

‏ד. ביצירת חשבון המשתמש:

(1) מוענק לבעל החשבון רישיון אישי לשתף ולשלוח תמונות, קטעי שמע ווידאו. רישיון זה הוא בעל תחולה בין לאומית, לתקופת קיום החשבון, ללא צורך בתשלום תמלוגים, בלתי ניתן להעברה, ניתן לביטול ולא ניתן לרישיון משנה.

(2) ניתנת לחברה או מי מטעמה או הקשור עמה רשות בלתי מוגבלת וניתנת להעברה, לתקופת קיום החשבון, ללא צורך בתשלום תמלוגים, להעביר, לשמור, להציג, להעתיק להתאים ולהשתמש בפרטי החשבון, במידע שהמשתמש יוצר, שולח ומשתף וכן מידע שהאפליקציה אוספת (כגון: מיקום, גישה לחומרה, שם, מין, אי מייל, תמונה, תאריך יום הולדת רשימת חברים ברשתות חברתיות וכו') לצרכים פנימיים של החברה לבד, כגון התאמת פרסומות וכו'.

(3) ניתנת לחברה או מי מטעמה או הקשור עמה רשות בלתי מוגבלת וניתנת להעברה, לתקופת קיום החשבון, ללא צורך בתשלום תמלוגים, להעביר, לשמור, להציג, להעתיק להתאים ולהשתמש בפרטים סטטיסטיים כוללים מכל סוג שנאספים בקשר עם החשבון לכל מטרה, בצורה שלא תזהה משתמש פרטי.

3. לא מוענקת לבעל החשבון כל זכות להשתמש במיתוג, תכנון, צילום או שמע שבבעלות החברה או מי מטעמה או הקשור עמה, או בבעלות צד ג' כלשהו.

4. פרטיות

פרטיותך חשובה לנו. לכן, ביכולתך ללמוד על כך ע"י קריאת מדיניות הפרטיות שלנו.

5. תנאים כלליים

‏א. השימוש באפליקציה מהווה הצהרה לכך שהמשתמש כשיר ורשאי לעשות שימוש בהם ללא מגבלה חוקית, חוזית או אחרת.

‏ב. האפליקציה מסופקת כמות שהיא (as-is), ללא אחריות כלשהי אלא אם צוינה במפורש. אין כל ערובה כי האפליקציה תפעל תמיד באופן מאובטח וללא תקלות עיכובים או הפרעות. יתכן והאפליקציה, כולה או מקצתה, תורחב או תצומצם בכל עת ללא התראה מוקדמת.

‏ג. החברה, לרבות שותפיה, בעלי מניותיה, עובדיה, מעניקי הרישיונות לה, ספקיה, נושאי המשרה בה ומנהליה לא יהיו חייבים בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי, משני, מיוחד, עונשי או בכל אובדן רווחים או תשואות, בין אם התרחשו באופן ישיר או עקיף, או הנובע מאובדן מידע, אובדן מוחשי או אבדן אחר, או מתוכן שהועלה או נוצר על ידי משתמשי האפליקציה או צדדים שלישיים. במידה ויקבע כי סעיף זה אינו אכיף במלואו או בחלקו, מוסכם כי סך הפיצוי לנזק לא יעלה על 100 ש"ח.

‏ד. במידה ויתקבל משוב ממשתמשי האפליקציה, לא יינתן כל תגמול בגינו, וכל תוצר שינבע ממנו יהיה בבעלות המלאה של החברה.

‏ה. הסכם זה הוא אישי ואין בו כדי ליצור כל סוג של מערך זכויות צד שלישי. המשתמש באפליקציה אינו רשאי להעביר אי-אילו מזכויותיו או התחייבויותיו לצד שלישי כלשהו.

‏ו. על הסכם זה יחול הדין הישראלי ולאורו הוא יפורש, ושני הצדדים מכפיפים עצמם בזאת לסמכות שיפוט בלעדית של בתי המשפט בעיר תל-אביב בישראל.

‏ז. אין להעתיק, לשנות, להפיץ, למכור או להשכיר את האפליקציה, לבצע פיתוח לאחור, לחלץ את קוד המקור או לנסות לחלצו.

‏ח. התוכן המוצג באפליקציה הכולל בין היתר תמונות, שאלות טריוויה, סקרים וכו׳ הוא בבעלות החברה ואין זכות לכל אדם לעשות בו כל שימוש החורג מהשימוש האישי במוצר ללא אישור החברה.

כל משוב או פניה יבוצעו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני בכתובת: info@fans-league.club